Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Krejčí PACKSERVIS s.r.o., se sídlem Frýdlant nad Ostr., Žižkova 374, 739 11 , IČO : 29462363, zapsané v obchodním resjtříku (dále jen prodávající) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v suvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím  a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese : www.vakuovacka.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Údaje o zboží uvedené na webových stránkách včetně prospektů ke stažení  jsou údaje nezávazné a poskytnuté přímo výrobcem.

III. Místo plnění

Místem plnění je místo, kde prodávající, předá zboží dopravci – přepravní firmě.

IV. Objednání zboží a uzavření smlouvy

  1. Objednávka je kupní smlouvou, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kpujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kpupujícího. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím.

  2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámi s těmito všeobecnými podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito všeobenými podmínkami vázán.

  3. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky.

  4. Prodávající je po doručení objednávky povinen obstarat a odevzdat kupujícímu objednané zboží  v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladu.

  5. Kupující je oprávněn objednávku - kupní smlouvu  zrušit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu prodávajícího uvedenou na příslušném serveru. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

  6. Pokud prodávající neobstará zboží a neodevzdá je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, platnost objednávky bez dalšího zaniká.

V. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkách packservis.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen způsobených změnou ceny v průběhu dne, chybou administrátora nebo elektronického systému, v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

VI. Dodání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží

1. Dodací lhůta je cca 2 dny od potvrzení expedice dodavatelem, převážně do 24 hodin.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat do 14-ti pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání jiném nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si však musí prodávající vyžádat odsouhlasení kupujícího.
2. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.
3. Kupující je povinen objednané zboží převzít.
4. Je-li zboží přepravováno dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jiné dospělé osobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místu uložení zásilky, termínu, kdy si může kupující zboží vyzvednout, a telefonním čísle, kde si může kupující dohodnout termín a způsob převzetí zboží. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.

5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zaniká.
a) V případě, že kupující nechce po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, je v takovém případě kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené přepravou zboží kupujícímu.
b) V případě, že kupující požaduje po prodávajícím aby tento opětovně zaslal objednané zboží, uhradí kupující prodávajícímu vždy částku za opětovné zaslání ve výši 99,00 Kč s DPH.
6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu a případné poštovné nebo přepravné prodávajícímu: 
a) při převzetí zboží na poště, je-li zboží dodáváno poštou,
b) osobě, která zboží předává, je-li zboží dodáváno prostřednictvím dopravce.
7. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží.
8. Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu a záruční list.
9. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady.
10. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 15-ti pracovních dnů od zrušení objednávky  nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

 

VII. Dopravní podmínky a poštovné

Zásilky jsou expedovány  přepravní společností PPL a DPD s doručením až do domu a DPD parcel shop výdejny !!!
Cena dopravného a balného v rámci České republiky - cena s dph, balík do 30 kg :

 

Přepravní společnost PPL :......................................  89,00 Kč  

Přepravní společnost DPD : ....................................  89,00 Kč

DPD výdejna ........................................................ 85,00 Kč 

- platba DOBÍRKOU .................................................10,00 Kč platí se hotově při převzetí zásilky

- platba bankovním převodem předem, platební kartou, platba přes platebnín bránu GOPAY ..................... O,- Kč  platí se předem na BÚ  prodávajícího.( expedice po připsání  částky na účet)

- osobní odběr na provozovně veFrýdlantu nad Ostravicí.....zdarma

 

Dodací lhůta je 3 dny od potvrzení expedice ze strany dodavatele. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 14 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.
V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít!

Cena dopravného a balného v rámci Slovenské republiky :


Přepravní společností PPL/DHL:.................................... 200,00 Kč  balík do 30 kg

-platba DOBÍRKOU.....................................................30,00 Kč , platí se hotově při převzetí zásilky ( dle denního kurzu při dodání)

-platba Bankovním převodem předem, kartou.............................platí se na bankovní účet prodávajícího.


Zboží se expeduje po připsání příslušné částky na náš účet. Veškeré bankovní poplatky hradí kupující !!!!
Dodací lhůta je cca 3-5 dnů od expedice zboží. V případě, že dodávka zboží by měla být delší než 20 dnů, budeme Vás o tomto informovat. Při přebírání zboží je kupující povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému.


 

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) Kupující má právo do 14 dnů od od převzetí zboží odstoupit od smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb. Toto neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího.
Dále toto neplatí pokud si zboží zakoupila firma (na IČ).
b) Podmínky pro oprávněný požadavek vrácení zboží a následnému vrácení kupní ceny:
- výrobek musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu (tedy ve stavu odpovídajícm jeho běžného porušení při vybalení výrobku z obalu) .Za poškození se pro tyto účely považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí
a nálepek, označení a loga výrobce atd. - z tohoto důvodu výrobek vždy posílejte v dalším vhodném (pevném) obalu
- výrobek , jehož charakter to vylučuje, nesmí být použitý
- výrobek nesmí být poškozený. V  případě poškození nebo výrobek je nekompletní, má prodávající nárok na náklady vynaložené na uvedení do původního stavu.
- výrobek musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu k použití, záručního listu)
- výrobek se vrací nejlépe dokladem o koupi
- o vrácení nás informujte písemnou žádostí s projevem vůle o odstoupení od smlouvy
a vrácení kupní ceny
- žádost musí obsahovat vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt)
- zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato; doporučujeme Vám zboží pojistit.
Pro vrácení kupní ceny, ponížené o výdaje vynaložené k přepravě zboží k zákazníkovi, je nutné splnit všechny výše uvedené podmínky. V takovém případě budou finanční prostředky vráceny nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
c) Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena (např. mechanické poškození povrchu, chybějící příslušenství, zjevné opotřebení, příp. následky použití - jako např. znečištění od potravin), má sice zákazník také nárok na vrácení zboží ve 14-denní lhůtě, ale prodávající je oprávněn vrácenou kupní cenu ponížit o tomu odpovídající přiměřenou částku. Prodávající je povinen v tomto případě zbož také vzít zpět, ale hodnota, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku, bude odečtena od vrácení částky za zboží.
d) Částka za vrácené zboží bude vždy navíc ponížena o náklady, které prodávajícímu vznikli přepravou zboží k zákazníkovi.
e) Zboží, které nebude splňovat podmínky uvedené v odstavci b) a nelze jej tedy prodat jako nové, uložíme na naší provozovně. Spotřebitel bude o tomto postupu vyrozuměn písemnou formou a bude s ním dohodnut další postup dle ustanovení jež je uvedeno v odst. c).


VIII. Záruční podmínky

a) Délka záruky na prodávané zboží je uvedena v záručním listě nebo ve faktuře.

b) Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti. 
Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
c) Místem uplatnění reklamace je sídlo prodávajícího : Krejčí Packservis s.r.o, , Frýdlant nad Ostravicí, Žižkova 374, Tel.: 603 960 657 .
d) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník i v případě oprávněné reklamace. V případě oprávněné reklamace, kdy zároveň zákazník uplatňuje reklamaci přímo u samotného prodejce, dopraví prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní firmou.
e) K reklamovanému zboží je nutné přiložit doklad o nákupu – fakturu a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží by mělo být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní.
f) Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

 

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

a) kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží,

b) k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa : http://www.coi.cz.

 

X. Ochrana osobních údajů

a) ochrana osobních údajů kupujícícho, který je fyzickou osobou , je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

b) kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické  pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako osobní údaje). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací  a obchodních sdělení kupujícmu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetové adrese www.vakuovacka.cz v den odeslání elektronické objednávky.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. 
Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.


XII. Reklamace poškozené zásilky
Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout. Pokud příjemce zásilky zjistí skrytou vadu, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli, a to nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Při poškození zásilky kontaktujte přepravce (Česká pošta, PPL ) a vyžádejte si sepsání Zápisu o škodě. Na základě zaslané kopie zápisu o škodě (faxem, e-mailem, poštou), Vám zašleme novou zásilku.

Platnost: od  1.1.2018 do odvolání

 
 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).